Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu České pošty, s.p. www.postshop.cz (dále jen „Obchodní podmínky“)

1 Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy uzavírané v internetovém obchodě na adrese www.postshop.cz (dále jen „E-shop“).

2 Vymezení pojmů

2.1 Provozovatel / Prodávající. Provozovatelem E-shopu a prodávajícím je společnost Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983, DIČ: CZ47114983, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 (dále jen „Podnik“).

2.2 Kupující. Kupujícím je osoba, která s Podnikem uzavřela nebo uzavírá Smlouvu uvedenou v odst. 2.4 Obchodních podmínek. Kupujícím může být pouze osoba starší 16 let.

2.3 Spotřebitel. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou a který při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Podnikem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

2.4 Smlouva. Kupující a Podnik uzavírají v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) kupní smlouvu na zboží nabízené Podnikem na E-shopu (dále jen „Smlouva“), a to na základě objednávky Kupujícího učiněné on-line (dále jen „Objednávka“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Obchodní podmínky platné v okamžiku uzavření Smlouvy.

2.5 Reklamační řád. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je Reklamační řád vydávaný Podnikem jako samostatný dokument. Reklamační řád je v aktuálním znění k dispozici na internetové adrese E-shopu.

3 Uzavření Smlouvy

3.1 Objednávka. Kupující, který má zájem na uzavření Smlouvy s Podnikem na E-shopu, vyplní Objednávku zboží on-line. Před potvrzením Objednávky je Kupující povinen zkontrolovat veškeré údaje na Objednávce.

3.2 Potvrzení Objednávky. Kupující potvrdí Objednávku učiněnou on-line potvrzením svého souhlasu s Objednávkou v aplikaci E-shopu. Potvrzenou Objednávku nelze bez souhlasu smluvních stran opravovat či měnit.

3.3 Uzavření Smlouvy. Smlouva on-line je uzavřena doručením e-mailové zprávy Kupujícímu, ve které je Kupující informován o akceptaci Objednávky zboží. E-mailová zpráva o akceptaci Objednávky se považuje za doručenou okamžikem jejího odeslání Kupujícímu, není-li prokázáno, že e-mailová zpráva nemohla být Kupujícímu doručena. Podnik si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku z důvodu vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit.

3.4 Jazyk Smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.5 Archivace. Objednávka Kupujícího je za účelem splnění Smlouvy archivována Podnikem. Podnik Kupujícímu umožní k Objednávce a ke stavu jejího vyřízení přístup.

4 Cena

4.1 Cena zboží. Kupní cena zboží je uvedena v E-shopu, přičemž Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží platnou a zveřejněnou na E-shopu k okamžiku potvrzení Objednávky.

4.2 Cena služeb. K ceně zboží je u každé jednotlivé Objednávky připočítána cena služeb internetového obchodu představující cenu expedice zásilky a cenu služby doručení Kupujícímu. V případě, že nedojde k dodání objednaného zboží z důvodu na straně Podniku najednou (v jedné zásilce), je druhá a každá další přeprava zboží na základě původní Objednávky poskytnuta zdarma. Ceník služeb E-shop je obsažen v Příloze č. 1 těchto Obchodních podmínek.

4.3 Celková cena. Kupující bude o celkové ceně Objednávky zahrnující cenu zboží včetně DPH a cenu služeb informován vždy před odesláním Objednávky. Cena Objednávky bude potvrzena v e-mailové zprávě s akceptací Objednávky zboží ze strany Podniku, resp. v tiskovém výstupu dle odst. 3.3 Obchodních podmínek.

4.4 Nadrozměrné zásilky. V případě nadrozměrných zásilek objednaných on-line a dodávaných na vratných paletách bude k ceně Objednávky připočítána cena vratné palety ve výši 290,00 Kč včetně DPH. Kupující bude v takovém případě po odeslání Objednávky informován o navýšení ceny Objednávky o cenu vratné palety a vyzván k akceptaci takto navýšené ceny. Pokud nedojde k akceptaci nově navýšené ceny, vyhrazuje si Podnik právo odstoupit od uzavřené Smlouvy. Uhrazená cena vratné palety bude Kupujícímu vrácena v případě, že kupující nepoškozenou vratnou paletu vrátí Podniku do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží na adresu: Česká pošta, s.p, PostShop ČP, Ortenovo nám. 542/16, 211 11 Praha 7.

5 Platební podmínky

5.1 Kupující si při objednávání zboží může zvolit jeden z následujících způsobů úhrady ceny:

5.1.1 platba předem převodem na účet Podniku prostřednictvím e-mailem zaslané proforma faktury;

5.1.2 platba předem prostřednictvím platební karty;

5.1.3 platba předem prostřednictvím internetového bankovnictví;

5.1.4 dobírka při převzetí zboží;

5.2 V případě osobního odběru zboží podle odst. 7.10 Obchodních podmínek může Kupující zvolit pouze platbu předem dle odst. 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3; úhrada ceny na dobírku není v takovém případě možná.

5.3 V případě dodání zboží způsobem Balíkovna dle odst. 7.8 Obchodních podmínek do Balíkovny-BOX může Kupující dobírkovou částku uhradit pouze on-line za použití platební brány.

5.4 V případě, že bude přijata neúplná platba, bude Kupující Podnikem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktován s požadavkem na dorovnání platby.

6 Odstoupení od Smlouvy

6.1 Kupující. Každý Kupující má právo na odstoupení od Smlouvy v případech stanovených právními předpisy a za podmínek uvedených v Reklamačním řádu.

6.2 Spotřebitel. Spotřebitel má nadto v souladu s § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží.

6.3 Výjimky. S výjimkami stanovenými v Reklamačním řádu Spotřebitel nemůže dle předchozího odst. 6.2 odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem plnění jsou:

6.3.1 zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Podniku a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

6.3.2 zboží upravené podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

6.3.3 zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

6.3.4 zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový program, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal;

6.3.5 noviny, periodika nebo časopisy;

6.3.6 digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Podnik před uzavřením Smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

6.4 Odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy informovat Podnik formou jednostranného právního jednání, a to písemně na adresu Česká pošta, s.p., Postshop ČP, Ortenovo nám. 542/16, 211 11 Praha 7 nebo e-mailem na e-mailovou adresu objednavky.postshop@cpost.cz. Pro tyto účely může Spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto Obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Pro urychlení komunikace je nutné v odstoupení od Smlouvy uvádět číslo Objednávky.

6.5 Lhůta. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, je nutné odeslat písemné odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce před uplynutím lhůty uvedené v odst. 6.2.

6.6 Vrácení zboží. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zboží zaslat zpět na adresu Česká pošta, s.p., Postshop ČP, Ortenovo nám. 542/16, 211 11 Praha 7.

6.7 Náklady. V případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

6.8 Náhrada škody a bezdůvodné obohacení. V případě, že Spotřebitel Podniku nevrátí nebo nemůže vrátit zboží (zboží již bylo např. zničeno nebo spotřebováno), případně vrátit vratnou paletu, musí Podniku poskytnout peněžitou náhradu škody nebo bezdůvodného obohacení. Totéž platí v případě, kdy jsou zaslaná vratná paleta či zboží vráceny poškozené, nebo je vrácena pouze část zboží. Spotřebitel odpovídá Podniku za snížení hodnoty zboží v důsledku nevhodného nakládání.

6.9 Vrácení ceny. Podmínkou pro vrácení kupní ceny a dalších plateb (expediční poplatek, cena vratné palety) Spotřebiteli je vrácení zboží Spotřebitelem Podniku, v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Podnik bez zbytečného odkladu po doručení zboží vrátí Spotřebiteli zaplacenou kupní cenu a další platby přijaté v souvislosti se Smlouvou, není-li dále stanoveno jinak. Jestliže Spotřebitel zvolil při uzavírání Smlouvy jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Podnik nabízí, vrátí Podnik Spotřebiteli náklady ve výši expedičního poplatku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro zaplacení ceny, pokud Spotřebitel výslovně neurčí nejpozději při odstoupení od Smlouvy jinak.

6.10 Započtení. Podnik je oprávněn započíst na vracenou kupní cenu, expediční poplatek a cenu vratné palety svůj nárok z titulu náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení. Podnik Spotřebiteli v takovém případě vrátí kupní cenu, expediční poplatek, případně cenu vratné palety ve výši snížené o započítanou náhradu škody a bezdůvodného obohacení.

7 Dodání zboží

7.1 Územní rozsah. Zboží je dodáváno výhradně na adresy v České republice.

7.2 Způsob. Kupující si při objednání zboží zvolí jeden z následujících způsobů dopravy zásilky se zbožím (dále jen „Zásilka“):

7.2.1 Balík Do ruky (odst. 7.6);

7.2.2 Balík Na poštu (odst. 7.7);

7.2.3 Balíkovna (odst. 7.8);

7.2.4 Osobní odběr (odst. 7.10).

7.2.5 V případě, že některý z rozměrů Zásilky přesáhne 240 cm, nebo součet délky, šířky a výšky zásilky je větší než 300 cm, případně pokud váha zásilky překročí 30 kg, bude Zásilka dodána postupem podle odst. 7.9 Obchodních podmínek jako Balík Nadrozměr.

7.3 Podnik nemusí učinit pokus o dodání Zásilky, jestliže místo dodání určené v adrese není dostupné po cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání. V takovém případě půjde o neúspěšný pokus o doručení, který upravují Obchodní podmínky pro každý způsob doručení níže.

7.4 Jiné místo doručení. Podnik může dodat Zásilku v jiném místě než uvedeném v Objednávce, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle Kupujícího dozvěděl od Kupujícího, nebo jiným hodnověrným způsobem.

7.5 Nevyzvednutí. V případě, že Zásilka nebude vyzvednuta ve stanovené úložní době, vyhrazuje si Podnik právo odstoupit od Smlouvy.

7.6 Balík Do ruky.

7.6.1 Zásilka bude Kupujícímu dodána na místo uvedené v Objednávce zboží. V případě platby na dobírku při převzetí Zásilky bude Kupujícímu Zásilka spolu s vystavenou fakturou vydána po zaplacení dobírkové částky.

7.6.2 Kontaktní údaje Kupujícího, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailová adresa, případně obojí, uvedené v Objednávce, budou sloužit Podniku k oznámení o tom, že Zásilka byla předána k přepravě, k oznámení předpokládaného termínu dodání, oznámení o uložení Zásilky, příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání Zásilky.

7.6.3 Podmínky služby „Balík Do ruky“ se řídí příslušnými ustanoveními Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ostatní služby, které jsou k dispozici na adrese www.ceskaposta.cz (dále jen „Poštovní podmínky“), služby Balík Do ruky.

7.6.4 Nebude-li pokus o dodání Zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, Podnik Zásilku uloží. Kupujícímu zanechá výzvu k vyzvednutí Zásilky u stanovené pošty. Podnik zároveň o neúspěšném pokusu o doručení a následném uložení Zásilky Kupujícího informuje elektronickou formou.

7.6.5 Zásilka se ukládá po dobu sedmi (7) kalendářních dnů. Kupující může požadovat prodloužení úložní doby na patnáct (15) kalendářních dnů. Nevyzvedne-li si Kupující zásilku, Podnik zašle Kupujícímu oznámení o konci úložné doby.

7.6.6 Kupující má možnost na internetových stránkách www.ceskaposta.cz využít služby „změna doručení online“. Podmínky služby „změna doručení online“ jsou uvedeny v Poštovních podmínkách.

7.7 Balík Na poštu.

7.7.1 Zásilka bude Kupujícímu dodána na poštu uvedenou v Objednávce. V případě platby na dobírku při převzetí Zásilky bude Kupujícímu Zásilka spolu s vystavenou fakturou vydána po zaplacení dobírkové částky.

7.7.2 Podmínky služby „Balík Na poštu“ se řídí příslušnými ustanoveními Poštovních podmínek služby Balík Na poštu.

7.7.3 Zásilky Balík Na poštu lze adresovat pouze na pošty uvedené v internetové aplikaci na portálu www.postshop.cz. Informace o poštách, na které lze adresovat tyto poštovní zásilky, jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách Podniku (www.ceskaposta.cz) a na telefonním čísle 800 104 410.

7.7.4 Kontaktní údaje Kupujícího, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailová adresa, případně obojí, uvedené v Objednávce, budou sloužit Podniku k oznámení o tom, že Zásilka byla předána k přepravě, že Zásilka je připravena k vyzvednutí na zvolené poště, příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání Zásilky.

7.7.5 Zásilku Podnik Kupujícímu, popřípadě jinému příjemci, připraví k vydání na zvolené poště. Současně Podnik předá Kupujícímu prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), nebo elektronické zprávy (e-mail), informaci o tom, že Zásilka je připravena k vyzvednutí.

7.7.6 Zásilka se ukládá po dobu sedmi (7) kalendářních dnů. Kupující může požadovat prodloužení úložní doby na patnáct (15) kalendářních dnů. Nevyzvedne-li si Kupující Zásilku, Podnik předá Kupujícímu před koncem úložní doby další oznámení s datem konce úložní doby, případně oznámení s informací o vrácení nevyzvednuté Zásilky zpět.

7.7.7 Kupující má možnost na internetových stránkách www.ceskaposta.cz využít služby „změna doručení online“. Podmínky služby „změna doručení online“ jsou uvedeny v Poštovních podmínkách.

7.8 Balíkovna.

7.8.1 Zásilka bude Kupujícímu dodána do na výdejní místo Balíkovny uvedené v Objednávce. V případě platby na dobírku při převzetí Zásilky bude Kupujícímu Zásilka spolu s vystavenou fakturou vydána po zaplacení dobírkové částky.

7.8.2 Podmínky služby „Balíkovna“ se řídí příslušnými ustanoveními Poštovních podmínek služby Balíkovna.

7.8.3 Zásilky Balíkovna lze adresovat pouze na výdejní místa (pošty, Balíkovny a Balíkovny-BOX) uvedené v internetové aplikaci na portálu www.postshop.cz. Informace o výdejních místech, na které lze adresovat tyto poštovní zásilky, jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách Podniku (www.ceskaposta.cz, www.balikovna.cz) a na telefonním čísle 800 104 410.

7.8.4 Kontaktní údaje Kupujícího, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailová adresa, případně obojí, uvedené v Objednávce, budou sloužit Podniku k oznámení o tom, že Zásilka byla předána k přepravě, že Zásilka je připravena k vyzvednutí na zvoleném výdejním místě, příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání Zásilky.

7.8.5 Zásilku Podnik připraví k vydání na zvoleném výdejním místě. Současně Podnik předá Kupujícímu prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) nebo elektronické zprávy (e-mail) informaci o tom, že Zásilka je připravena k vyzvednutí.

7.8.6 Zásilka se ukládá po dobu sedmi (7) kalendářních dnů či dvou (2) kalendářních dnů v případě, že Kupující v Objednávce zvolil dle odst. 7.8.1 dodání do Balíkovny-BOX. Nevyzvedne-li si Kupující Zásilku, Podnik předá Kupujícímu před koncem úložní doby další oznámení s datem konce úložní doby, případně oznámení s informací o vrácení nevyzvednuté Zásilky zpět.

7.8.7 Zásilku Podnik vydá fyzické osobě, která uvede identifikační kód Zásilky, spolu s podacím číslem Zásilky nebo jménem a příjmením, popřípadě názvem adresáta. Uvedení podacího čísla Zásilky nebo jména a příjmení, popřípadě názvu adresáta, lze nahradit předložením čárového kódu. Identifikační kód Zásilky, čárový kód a podací číslo Zásilky adresát obdrží prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), nebo elektronické zprávy (e-mail) o připravení Zásilky k vyzvednutí.

7.8.8 V případě, že Kupující zvolí způsob dodání dle odst. 7.8 a při doručování Zásilky bude zjištěno, že (a) maximální rozměry Zásilky jsou větší než 70 cm x 50 cm x 50 cm (či 50 cm x 50 cm x 50 cm v případě doručení do Balíkovny-BOX), (b) váha Zásilky překračuje 15 kg nebo nebo (c) se jedná o vícekusovou Zásilku, Podnik si vyhrazuje právo na změnu způsobu doručení.

7.8.9 Podnik je rovněž oprávněn změnit Kupujícím zvolené výdejní místo typu Balíkovna nebo Balíkovna-BOX za jiné, nejbližší možné výdejní místo, a to zejména v případě, že zvolené výdejní místo je v danou chvíli zavřené nebo má plnou kapacitu.

7.9 Balík Nadrozměr.

7.9.1 O použití tohoto způsobu přepravy bude Kupující informován ze strany Podniku, na e-mailovou adresu jím uvedenou v Objednávce.

7.9.2 Podmínky služby „Balík Nadrozměr“ se řídí příslušnými ustanoveními Poštovních podmínek služby Balík Nadrozměr.

7.9.3 Podnik doručí Zásilku v termínu a čase telefonicky sjednaném s Kupujícím. Zásilku Podnik předá na nakládací rampě nebo na chodníku v místě určeném v adrese Kupujícího uvedené v Objednávce nebo v místě dohodnutém smluvním stranami. Podnik nezajišťuje donášku a stěhování Zásilek do bytů, pater, sklepů, skladů apod.

7.9.4 V případě platby na dobírku při převzetí Zásilky bude Kupujícímu Zásilka spolu s vystavenou fakturou vydána po zaplacení dobírkové částky.

7.9.5 Nebude-li pokus o dodání Zásilky v místě uvedeném v adrese Kupujícího uvedené v Objednávce a v termínu ujednaném s Kupujícím úspěšný z příčin na straně Kupujícího, Podnik kontaktuje telefonicky Kupujícího a dohodne s ním termín opakovaného pokusu o dodání. Nepodaří-li se Kupujícího kontaktovat, nebo pokud o to Kupující požádá, Podnik Zásilku uloží (připraví k převzetí) na Podnikem určené ukládací poště. V takovém případě Podnik zanechá Kupujícímu výzvu, s uvedením určené pošty, kde je Zásilka uložena. Seznam ukládacích pošt je uveden na internetových stránkách České pošty www.ceskaposta.cz. Zásilku Podnik uloží po dobu tří (3) pracovních dní ode dne uložení Zásilky, úložní doba počíná běžet první pracovní den následující po dni uložení Zásilky. Adresát může požádat o prodloužení úložní doby na sedm (7) pracovních dní ode dne uložení Zásilky. Za uložení Zásilky po dobu delší než tři (3) pracovní dny Podnik vybírá cenu ve výši 50,- Kč bez DPH za každý další den uložení přesahující uvedenou dobu. Cenu za uložení Zásilky hradí Kupující při převzetí Zásilky.

7.9.6 Zásilku, která je připravena k převzetí Podnik na ukládací poště vydá fyzické osobě oprávněné k převzetí uložené zásilky podle Obchodních podmínek služby Balík Nadrozměr.

7.10 Osobní odběr.

7.10.1 Kupujícímu bude Zásilka vydána na adrese Česká pošta, s.p., sklad PostShop, Ortenovo nám. 542/16, Praha 7, provozní doba pro osobní odběr je v pracovní dny 9:00-14:00 hod.

7.10.2 Zásilka bude připravena k vyzvednutí následující pracovní den po připsání platby na účet, a to po dobu sedmi (7) kalendářních dnů od připsání platby na účet Podniku. V případě, že nebude Zásilka vyzvednuta v této době, vyhrazuje si Podnik právo odstoupit od Smlouvy.

7.10.3 Zásilku Podnik vydá fyzické osobě, která předloží e-mailovou zprávu (možnost předložení v mobilním telefonu nebo tabletu), kterou byl Kupující informován o akceptaci Objednávky zboží, a převzetí Zásilky potvrdí čitelným uvedením svého jména a příjmení na dodacím listu a svým podpisem.

8 Zpracování osobních údajů

8.1 Úvodní ustanovení. Osobní údaje Kupujícího, který je fyzickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, jsou předmětem ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

8.2 Správce. Správcem osobních údajů je Podnik.

8.3 Účely, právní tituly a rozsah zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

8.3.1 Realizace nákupu zboží v internetovém obchodě Podniku a plnění Smlouvy. Pro tyto účely zpracovává Podnik osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, popř. obchodní firma včetně IČO a DIČ, adresní údaje pro doručení zboží, a dále informace vztahující se k předmětu Smlouvy (např. identifikace zboží, způsob jeho úhrady, apod.). Právním titulem je plnění Smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nelze službu realizovat.

8.3.2 Oprávněné zájmy Podniku, spočívající v přímém marketingu (zasílání obchodních sdělení, a to jak fyzicky na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, tak elektronicky emailem). Pro účel zasílání obchodních sdělení fyzicky na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení a adresa. Pro účel zasílání obchodních sdělení elektronicky emailem je používána pouze emailová adresa Kupujícího uvedená v Objednávce. Pokud s uvedeným zpracováním nesouhlasíte, máte právo podat proti němu podat námitku.

8.3.3 Oprávněné zájmy Podniku spočívají v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků Podniku a v zařazení Kupujícího do evidence zákazníků Podniku. Pro tyto účely jsou osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, popř. obchodní firma včetně IČO a DIČ, adresní údaje pro doručení zboží, a dále informace vztahující se k předmětu Smlouvy (např. identifikace zboží, způsob jeho úhrady, apod.). Pokud s uvedeným zpracováním nesouhlasíte, máte právo podat proti němu podat námitku.

8.4 Doba uchování osobních údajů. Podnik bude osobní údaje uchovávat po dobu trvání účinnosti Smlouvy a dále po dobu nejdéle pěti (5) let, případně po dobu delší, bude-li v daném případě odůvodněna právními předpisy.

8.5 Příjemci osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců správce osobních údajů, kterým je Podnik, a dále prostřednictvím zpracovatele na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů je uveden na www.ceskaposta.cz. Třetím osobám mohou být osobní údaje zpřístupněny, pouze jsou-li k tomu oprávněny dle právních předpisů. Jiným subjektům osobní údaje předávány nebudou.

8.6 Práva Kupujícího.

8.6.1 Kupující má za podmínek stanovených GDPR právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě na omezení jejich zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

8.6.2 Kupující má rovněž právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Podniku, včetně přímého marketingu. V případě, že nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Kupujícího, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ukončí Podnik na základě námitky Kupujícího zpracování osobních údajů pro tyto účely.

8.6.3 Způsob, jakým může Kupující výše uvedená práva uplatnit, je uveden v aktuální verzi dokumentu Informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.ceskaposta.cz a také na vyžádání v písemné formě na poště. Na internetových stránkách jsou k dispozici také další informace o zpracování osobních údajů, o Pověřenci pro ochranu osobních údajů Podniku a o Dozorovém orgánu pro zasílání stížností.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Kupující potvrzením Objednávky přijímá veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek, včetně všech jejích příloh a součástí.

9.2 Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.


Příloha č. 1 Ceník služeb internetového obchodu České pošty, s.p.

1. Ceník služeb při objednání online
Služba Cena bez DPH Cena s DPH
Expediční poplatek (Balík Do ruky) 49,59 Kč 60,00 Kč
Expediční poplatek (Balík Na poštu) 41,32 Kč 50,00 Kč
Expediční poplatek (Balíkovna) - pouze do hodnoty zásilky 50.000,- Kč 33,06 Kč 40,00 Kč
Expediční poplatek (Osobní odběr) 24,79 Kč 30,00 Kč

Cena služby je hrazena Kupujícím spolu s kupní cenou. ++