Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném Českou poštou, s.p. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti České pošty, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO: 47114983, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 (dále jen „Podnik“) a Kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Součástí těchto Obchodních podmínek je Reklamační řád, vydávaný Podnikem jako samostatný dokument. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Vymezení pojmů

1.1 Kupujícím je osoba, která s Podnikem uzavřela nebo uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetové aplikace na portálu www.postshop.cz (dále jen „on-line“). Dále je Kupujícím osoba, která nákup v internetovém obchodně Podniku činí prostřednictvím přepážky poštovní provozovny (dále jen „na poště“).

1.2 Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Podnikem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné Podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3 Jednoznačný číselný identifikátor zboží neboli JIZ, je číselný kód sloužící Kupujícímu k uzavření kupní smlouvy na poště. Tento číselný identifikátor Kupující zjistí na základě reklamy nebo obdobného sdělení, vztahujícího se k objednávanému zboží.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Smlouva mezi Podnikem a Kupujícím je uzavřena na základě Kupujícím řádně vyplněné a potvrzené Objednávky zboží uskutečněné Kupujícím prostřednictvím internetové aplikace na portálu www.postshop.cz nebo na poště, v případě, že zákazník sdělí při Objednávce na poště jednoznačný číselný identifikátor zboží. Před odesláním objednávky bude Kupujícímu umožněna kontrola a případná změna vstupních údajů, vložených do objednávky.

2.2 Objednávka zboží se považuje za potvrzenou Kupujícím okamžikem, kdy Kupující způsobem určeným ve formuláři internetové aplikace elektronicky projeví svůj souhlas s Objednávkou zboží. V případě objednávky zboží na poště se objednávka považuje za potvrzenou stisknutím potvrzujícího tlačítka na elektronickém zařízení.

2.3 Smlouva je uzavřena doručením e-mailové zprávy, kterou je Kupující informován o akceptaci Objednávky zboží. Podnik si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku z důvodu vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit. V případě objednávky zboží na poště je smlouva uzavřena stisknutím potvrzujícího tlačítka na elektronickém zařízení a je kupujícímu předán tiskový výstup.

2.4 Zpráva o akceptaci objednávky, se považuje za doručenou okamžikem, kdy se s ní mohl Kupující seznámit.

2.5 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3. Cena

3.1 Zboží je prodáváno za ceny uvedené v internetové aplikaci Podniku na portálu www.postshop.cz., aktuální ke dni uskutečnění Objednávky.

3.2 K ceně objednaného zboží je u každé jednotlivé Objednávky připočítána cena služeb internetového obchodu, představující cenu kompletace a expedice zásilky. V případě, že nedojde k dodání objednaného zboží z důvodu na straně Podniku jednorázově, je druhá a každá další přeprava zboží na základě původní Objednávky poskytnuta zdarma. Ceník služeb internetového obchodu České pošty, s.p. je součástí Přílohy č. 1 těchto Obchodních podmínek.

3.3 Kupující bude o celkové ceně Objednávky zahrnující cenu zboží včetně DPH a cenu služby informován vždy před odesláním Objednávky. Cena Objednávky bude potvrzena ve zprávě potvrzující akceptaci Objednávky zboží ze strany Podniku.

3.4 V případě nadrozměrných zásilek objednaných on-line a dodávaných na vratných paletách bude k ceně Objednávky připočítána cena vratné palety ve výši 290,- Kč včetně DPH. Kupující bude v takovém případě po odeslání Objednávky informován o navýšení ceny Objednávky o cenu vratné palety a vyzván k akceptaci takto navýšené ceny. Pokud nedojde k akceptaci nově navýšené ceny, vyhrazuje si Podnik právo odstoupit od smlouvy. Uhrazená cena vratné palety bude Kupujícímu vrácena v případě, že kupující nepoškozenou vratnou paletu vrátí Podniku do 30 dnů od převzetí zboží na adresu Česká pošta, s.p, PostShop ČP, Ortenovo nám. 542/16, 211 11 Praha 7.

4. Platební podmínky

4.1 On-line objednávka.

4.1.1 Kupující může jako způsob platby zvolit platbu předem na účet Podniku, platbu prostřednictvím platební karty on-line nebo platbu dobírkou při převzetí zboží. V případě osobního odběru zboží podle čl. 6 bodu 6.8 těchto podmínek může Kupující zvolit výhradně možnost platby prostřednictvím platební karty on-line.

4.1.2 V případě, že Kupující zvolí platbu předem na účet Podniku, bude Kupujícímu vystavena pro forma faktura, která bude Kupujícímu zaslána elektronicky na jím zvolenou e-mailovou adresu. V případě, že platba nebude připsána na účet Podniku nejpozději v den uvedený v proforma faktuře jako den splatnosti, vyhrazuje si Podnik právo odstoupit od smlouvy.

4.1.3 V případě, že bude přijata neúplná platba, bude Kupující Podnikem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktován s požadavkem na dorovnání platby.

4.2 Objednávka na poště.

4.2.1 Úhrada platby bude provedena při doručení na zboží formou bezdokladové dobírky.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Kupující, který je Spotřebitelem, má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy též v případech stanovených zákonem a za podmínek stanovených v Reklamačním řádu.

5.2 Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel, s výjimkou případů a za podmínek stanovených v Reklamačním řádu, nemá v případě smluv:

5.2.1 o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

5.2.2 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

5.2.3 na dodávku zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.2.4 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.2.5 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal,

5.2.6 o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.2.7 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

5.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat Podnik formou jednostranného právního jednání, a to písemně na adresu Česká pošta, s.p., Postshop ČP, Ortenovo nám. 542/16, 211 11 Praha 7 nebo e-mailem na e-mailovou adresu objednavky.postshop@cpost.cz. Pro tyto účely může Spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek, není to však jeho povinností. Pro urychlení komunikace je vhodné v odstoupení od smlouvy uvádět číslo Objednávky.

5.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, je nutné odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve než po obdržení vráceného zboží Prodávajícím nebo poté, co Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve, vrátí Spotřebiteli všechny platby, které od Spotřebitele obdržel (tj. plná výše zaplacené kupní ceny a expedičního poplatku, případně ceny vratné palety), včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady.

5.6 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zboží zaslat zpět na adresu Česká pošta, s.p., Postshop ČP, Ortenovo nám. 542/16, 211 11 Praha 7. V případě, že Spotřebitel Podniku nevrátí nebo nemůže vrátit zboží, případně poskytnutou vratnou paletu (zboží již bylo např. zničeno nebo spotřebováno), musí Podniku poskytnout peněžitou náhradu škody nebo bezdůvodného obohacení. Totéž platí v případě, kdy je poskytnutá vratná paleta či zboží vráceno poškozené, nebo pouze jeho část. Spotřebitel odpovídá Podniku za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Podnik je oprávněn započíst svůj nárok z titulu náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení na vracenou kupní cenu, expediční poplatek a cenu vratné palety. Podnik Spotřebiteli v takovém případě vrátí kupní cenu, expediční poplatek, případně cenu vratné palety ve lhůtě podle bodu 5.5 ve výši snížené o započítanou náhradu škody a bezdůvodného obohacení. Na cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.7 V případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

6. Dodání zboží

Při Objednávce zboží může Kupující zvolit způsob dodání zásilky podle čl. 6.1 „Do ruky“ nebo čl. 6.2 „Na poštu“. V případě, že některý z rozměrů zásilky přesáhne 240 cm, nebo součet délky, šířky a výšky zásilky je větší než 300 cm, případně pokud váha zásilky překročí 30 kg, bude zásilka dodána postupem podle bodu 6.3 tohoto článku.

6.1 DO RUKY

6.1.1 Zásilka se zbožím (dále též „Zásilka“) bude Kupujícímu dodána na místo uvedené v Objednávce zboží. V případě platby dobírkou při převzetí Zásilky bude Kupujícímu Zásilka spolu s vystavenou fakturou vydána po zaplacení ceny Objednávky.

6.1.2 Kontaktní údaje Kupujícího tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailová adresa, případně obojí, uvedené v Objednávce, budou sloužit Podniku k oznámení o tom, že Zásilka byla předána k přepravě, k oznámení předpokládaného termínu dodání, oznámení o uložení Zásilky, příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání Zásilky.

6.1.3 Při dodání a v případě, kdy není možno Zásilku dodat, postupuje Podnik obdobně podle příslušných ustanovení Poštovních podmínek služby Balík do ruky.

6.1.4 Kupující má možnost na internetových stránkách www.ceskaposta.cz prostřednictvím formuláře uplatnit jednorázově dispozice k příchozí Zásilce:

6.1.4.1 v lokalitách s rozšířenou dobou dodání je možno změnit pochůzku odpolední za dopolední, a naopak

6.1.4.2 uložení zásilky bez pokusu o doručení,

6.1.4.3 uložení na jinou ukládací poštu,

6.1.4.4 doručit následující pracovní den – je umožněno pouze následující pracovní den po dni uvedeném v zaslané krátké textové zprávě anebo e-mailu (den, kdy byla Zásilka připravena k dodání, je dnem uložení Zásilky).

6.1.5 Nebude-li pokus o dodání Zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, Podnik Zásilku uloží. Kupujícímu zanechá výzvu k vyzvednutí Zásilky u stanovené pošty.

6.1.6 Podnik zároveň o neúspěšném pokusu o doručení a následném uložení Zásilky Kupujícího informuje elektronickou formou.

6.1.7 Zásilka se ukládá po dobu 7 dnů. Kupující může požadovat prodloužení úložní doby na 15 dnů. Nevyzvedne-li si Kupující zásilku, Podnik zašle Kupujícímu oznámení o konci úložné doby.

6.1.8 Zásilku uloženou na poště Podnik vydá fyzické osobě, která předloží Výzvu, nebo uvede podací číslo Zásilky, a způsobem uvedeným v Poštovních podmínkách České pošty, s.p. – Základní poštovní služby (dále jen „Základní poštovní podmínky“) prokáže, že je Kupujícím (adresátem či osobou oprávněnou k převzetí zásilky, a převzetí zásilky potvrdí svým podpisem.

6.2 NA POŠTU

6.2.1 Zásilka bude Kupujícímu dodána na poštu uvedenou v Objednávce. V případě platby dobírkou při převzetí Zásilky bude Kupujícímu Zásilka spolu s vystavenou fakturou vydána po zaplacení ceny Objednávky. Při dodání a v případech, kdy není možno Zásilku dodat, postupuje Podnik obdobně podle příslušných ustanovení Poštovních podmínek služby Balík Na poštu.

6.2.2 Zásilky Na poštu lze adresovat pouze na pošty uvedené v internetové aplikaci na portálu www.postshop.cz. Informace o poštách, na které lze adresovat tyto poštovní zásilky, jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách Podniku (www.ceskaposta.cz), na vyžádání na všech poštách a na bezplatném telefonním čísle 800 177 889.

6.2.3 Kontaktní údaje Kupujícího, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailová adresa, případně obojí, uvedené v Objednávce, budou sloužit Podniku k oznámení o tom, že Zásilka byla předána k přepravě, oznámení o tom, že Zásilka je připravena k vyzvednutí na zvolené poště, příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání Zásilky.

6.2.4 Zásilku Podnik Kupujícímu, popřípadě jinému příjemci, připraví k vydání na zvolené poště. Současně Podnik předá Kupujícímu prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), nebo elektronické zprávy (e-mail), informaci o tom, že Zásilka je připravena k vyzvednutí.

6.2.5 Kupující může po obdržení krátké textové zprávy nebo elektronické zprávy požádat telefonicky nebo osobně na dodávací poště, popř. prostřednictvím www.ceskaposta.cz o zpoplatněné dodání Zásilky na libovolnou adresu v České republice.

6.2.6 Při uložení Zásilky na poště Podnik předá Kupujícímu prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) nebo elektronické zprávy (e-mail) oznámení o uložení Zásilky a současně vyzve Kupujícího k jejímu vyzvednutí.

6.2.7 Zásilka je v den oznámení v otevírací době zvolené pošty připravena k vyzvednutí na poště nejpozději od 15 hodin.

6.2.8 Zásilka se ukládá po dobu 7 dnů. Kupující může požadovat prodloužení úložní doby na 15 dnů.

6.2.9 Nevyzvedne-li si Kupující Zásilku, Podnik předá Kupujícímu před koncem úložní doby další oznámení s datem konce úložní doby, případně oznámení s informací o vrácení nevyzvednuté Zásilky zpět.

6.2.10 Zásilku uloženou na poště podnik vydá fyzické osobě, která způsobem uvedeným v Základních poštovních podmínkách prokáže, že je Kupujícím (adresátem zásilky) či osobou oprávněnou k převzetí zásilky, a převzetí zásilky stvrdí svým podpisem. Kupující (adresát zásilky) uvede podací číslo zásilky nebo účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě nebo e-mailovou adresu; osoba oprávněná k převzetí zásilky odlišná od adresáta musí vždy uvést podací číslo zásilky (uvedené v SMS nebo e-mailovém oznámení) i účastnické číslo veřejné mobilní telefonní sítě, nebo e-mailovou adresu, na které bylo oznámení o uložení zasláno.

6.3 NADROZMĚR

6.3.1 O použití tohoto způsobu přepravy bude Kupující informován ze strany Podniku, na e-mailovou adresu jím uvedenou v Objednávce.

6.3.2 Při dodání a v případech, kdy není možno Zásilku dodat, postupuje Podnik obdobně podle příslušných ustanovení Obchodních podmínek služby Balík Nadrozměr. Podnik doručí Zásilku v termínu a čase telefonicky sjednaném s Kupujícím. Nepodaří-li se Podniku kontaktovat Kupujícího anebo dohodnout s ním termín a místo doručení Zásilky, Podnik Zásilku uloží a Kupujícímu předá „Výzvu k vyzvednutí Zásilky“.

6.3.3 Zásilku Podnik předá na nakládací rampě nebo na chodníku v místě určeném v adrese Kupujícího uvedené v Objednávce nebo v místě ujednaném postupem podle bodu 6.3.1. Podnik nezajišťuje donášku a stěhování poštovních zásilek do bytů, pater, sklepů, skladů apod.

6.3.4 V případě platby dobírkou při převzetí Zásilky bude Kupujícímu Zásilka spolu s vystavenou fakturou vydána po zaplacení ceny Objednávky.

6.3.5 Nebude-li pokus o dodání Zásilky v místě uvedeném v adrese Kupujícího uvedené v Objednávce a v termínu ujednaném s Kupujícím úspěšný z příčin na straně Kupujícího, Podnik kontaktuje telefonicky Kupujícího a dohodne s ním termín opakovaného pokusu o dodání. Nepodaří-li se Kupujícího kontaktovat, nebo pokud o to Kupující požádá, Podnik Zásilku uloží (připraví k převzetí) na Podnikem určené ukládací poště. V takovém případě Podnik zanechá Kupujícímu výzvu, s uvedením určené pošty, kde je Zásilka uložena. Seznam ukládacích pošt je uveden na internetových stránkách České pošty www.ceskaposta.cz. Zásilku Podnik uloží po dobu 3 pracovních dní ode dne uložení Zásilky, úložní doba počíná běžet první pracovní den, následující po dni uložení Zásilky. Den, ve který je Zásilka uložena, se do délky úložní doby nezapočítává. Adresát může požádat o prodloužení úložní doby na 7 pracovních dní ode dne uložení Zásilky. Za uložení Zásilky po dobu delší než 3 pracovní dny ode dne uložení Zásilky Podnik vybírá cenu ve výši 50,- Kč bez DPH na den. Cenu hradí Kupující při dodání Zásilky.

6.3.6 Výzvu Podnik doručuje do domovní schránky Kupujícího v místě určeném v adrese Kupujícího uvedené v Objednávce. Není-li možné doručit výzvu k vyzvednutí Zásilky ani zkontaktovat Kupujícího do 3 pracovních dní ode dne doručení výzvy, Zásilka se dále neukládá.

6.3.7 Zásilku, která je připravena k převzetí Podnik na ukládací poště vydá fyzické osobě oprávněné k převzetí uložené zásilky podle Obchodních podmínek služby Balík Nadrozměr.

6.4 Zboží je dodáváno výhradně na adresy v České republice.

6.5 Podnik nemusí učinit pokus o dodání Zásilky, jestliže místo dodání určené v adrese není dostupné po cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání.

6.6 Podnik může dodat Zásilku v jiném místě než uvedeném v Objednávce, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle Kupujícího dozvěděl od Kupujícího, nebo jiným hodnověrným způsobem.

6.7 V případě, že Zásilka nebude vyzvednuta v úložní lhůtě určené podle tohoto článku, vyhrazuje si Podnik právo odstoupit od smlouvy.

6.8 OSOBNÍ ODBĚR

6.8.1 Osobní odběr zakoupeného zboží je možný pouze v případě objednávky on-line. Kupujícímu bude zakoupené zboží vydáno na adrese Česká pošta, s.p., sklad PostShop, Ortenovo nám. 542/16, Praha 7, provozní doba pro osobní odběr je v pracovní dny 8:00-14:00 hod.

6.8.2 Zboží bude k vydání připraveno v pracovní den, po připsání platby na účet.

6.8.3 Zboží bude připraveno k vyzvednutí po dobu 7 dnů od připsání platby na účet Podniku. V případě, že zboží nebude vyzvednuto v této lhůtě, vyhrazuje si Podnik právo odstoupit od smlouvy.

6.8.4 Zboží, které je připraveno k převzetí Podnik vydá fyzické osobě, která předloží e-mailovou zprávu (možnost předložení v mobilním telefonu nebo tabletu), kterou byl Kupující informován o akceptaci Objednávky zboží a převzetí zboží potvrdí čitelným uvedením svého příjmení na dodacím listu a podpisem.

7. Ujednání o zpracování osobních údajů

7.1 Účelem zpracování osobních údajů je realizace nákupu zboží v internetovém obchodě České pošty, s.p.. Toto zpracování je dále nezbytné pro plnění kupní smlouvy. V případě, že Kupující s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze kupní smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační a kontaktní údaje kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, popř. obchodní firma včetně IČ a DIČ a adresní údaje pro doručení zboží, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží, způsob jeho úhrady, apod.). Tento rozsah osobních údajů je Podnik oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s Kupujícím a pro účely uložení v interní databázi zákazníků Podniku.

7.2 Práva Kupujícího

Kupující má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Kupující má především právo požádat Podnik (dále jen jako „správce“) o informaci o zpracování svých osobních údajů k výše uvedenému účelu (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Podnik je povinen Kupujícímu bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech zákazníka. Zákazník, který se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může správce vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se Zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud správce na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo Zákazník s vyjádřením správce nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Podniku v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Podnikem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.

8.2 Tyto obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání Objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené Objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

8.3 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 10. 2016.


Příloha č. 1 Ceník služeb internetového obchodu České pošty, s.p.
Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH

1. Ceník služeb při objednání online
Služba Cena bez DPH Cena s DPH
Expediční poplatek 41,32 Kč 50,00 Kč


2. Ceník služeb při objednání na poště
Služba Cena bez DPH Cena s DPH
Doručení Balíkem Do ruky 69,42 Kč 84,00 Kč
Doručení Balíkem Na poštu 65,29 Kč 79,00 Kč
Doručení Balíkem Nadrozměr 206,60 Kč 250,00 Kč

Cena služby je hrazena příjemcem při dodání zboží společně s cenou zboží na dobírku.


3. Ceník služeb při objednání na poště se Zákaznickou kartou České pošty
Služba Cena bez DPH Cena s DPH
Doručení Balíkem Do ruky 65,29 Kč 79,00 Kč
Doručení Balíkem Na poštu 61,15 Kč 74,00 Kč
Doručení Balíkem Nadrozměr 198,34 Kč 240,00 Kč

Cena služby je hrazena příjemcem při dodání zboží společně s cenou zboží na dobírku.