Reklamační řád


Tento reklamační řád upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti Podniku a kupujícího v případech uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). Pro účely tohoto reklamačního řádu se Podnikem rozumí Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČO: 47114983, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565. Kupujícím se rozumí osoba, která s Podnikem uzavřela nebo uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetové aplikace na portálu www.postshop.cz.

1.

Okamžikem převzetí věci Kupujícím začíná běžet zákonná záruční doba. Záruční doba je u spotřebního zboží 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud není v záručním listu stanovena záruční doba delší, nebo není-li zákonem stanoveno jinak. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba 24 měsíců.

2.

Podnik poskytne Kupujícímu záruku písemně na záručním listu nebo, umožňuje-li to povaha věci, na dokladu o zakoupení věci.

3.

Záruka se nevztahuje na:

3.1 opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána;

3.2 vady vzniklé nesprávným užíváním věci nebo jiným vnějším zásahem neslučitelným s povahou věci;

3.3 na vadu u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím;

3.4 případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

4.

Podnik odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

5.

Práva Kupujícího z vadného plnění

5.1 Práva Kupujícího (v případě, že při uzavření smlouvy není z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti).

5.1.1 Má-li věc vady, může Kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.1.2 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

5.1.3 Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.1.4 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.1.5 Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5.1.6 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

5.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující vždy právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.

5.3 Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

5.4. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.

5.4.1 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy a zároveň se neuplatní ustanovení bodu 5.1, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.4.2 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 3.Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

5.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.6 Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztrácí práva z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.

Reklamaci bude vyhověno pouze v případě současného splnění níže uvedených podmínek:

6.1 bude prokázáno, že zboží je vadné. Za tímto účelem musí být zboží předloženo Podniku bez zbytečného odkladu po zjištění vady;

6.2 bude prokázáno, že se vada vyskytla v záruční době;

6.3 Kupující prokáže, že zboží zakoupil od Podniku (Kupující k reklamovanému zboží přiloží čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, či koupi prokáže jiným způsobem);

6.4 Kupující popíše vadu dostatečně určitým způsobem v reklamačním protokolu, přiloženém k zásilce se zbožím;

6.5. V případě reklamace kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů je nutné zboží uvést do továrního nastavení.

7.

Reklamaci lze uplatnit na adrese Česká pošta, s.p., Postshop ČP, Ortenovo nám. 542/16, 211 11 Praha 7.

8.

Podnik vydá Kupujícímu na požádání písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

10.

Dojde-li k výměně vadného zboží za nové anebo byla-li vyměněna některá jeho vadná část, začne běžet nová záruční doba k danému zboží. Běh záruční doby započne od převzetí nového zboží, resp. zboží s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

11.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu prokazatelně vynaložených nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i Kupujícímu pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po kladném vyřízení reklamace jsou hrazeny Podnikem.

12.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené kupní smlouvy mezi spotřebiteli a Podnikem je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, lze případný spotřebitelský spor vzniklý v souvislosti s plněním poskytovaným na základě smlouvy uzavřené on-line řešit také prostřednictvím k tomu určené evropské on—line platformy pro mimosoudní řešení sporů (ODR platforma).

13.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021